I.A.B.

Het I.A.B. Instituut heeft tot doel toe te zien op de opleiding en te voorzien in de bestendige organisatie van een korps specialisten die bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren met alle vereiste waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en rechtschapenheid.
Het instituut oefent tevens toezicht uit op de behoorlijke uitvoering van de aan de leden toevertrouwde opdrachten.